to nejlepší ze světa RC modelů
Přihlášení Registrace

Přihlášení

Uživatelské jméno *
Heslo *

Vytvořit účet

Pole označená hvězdičkou(*) jsou povinná.
Jméno *
Uživatelské jméno *
Heslo *
Ověřit heslo *
Email *
Ověřit email *

Stručný postup při uplatňování reklamace

Kam poslat?

 • Jste z blízkého okolí? Zboží přineste na naši prodejnu v Brně.
 • Pokud to k nám máte dál a máte v okolí pobočku Zásilkovny (seznam poboček zde https://www.zasilkovna.cz/pobocky) - kontaktujte nás a my Vám vystavíme Reklamačního asistenta (zašleme Vám do e-mailu štítek, který nalepíte na balíček) - pak stačí jen zásilku ZDARMA odevzdat na libovolné pobočce Zásilkovny.
 • Nemáte-li možnost odeslání přes Zásilkovnu, zboží zabalte a odešlete poštou nebo přepravní službou na naši brněnskou adresu.

Adresa:
      MojeRC s.r.o.
      Jugoslávská 25
      613 00
      Brno

Při posílání do krabice přibalte:

 • Kopii faktury, nebo paragonu.
 • Stručný popis vady.
 • Kontaktní adresu, včetně e-mailu a telefonu.
 • Stačí nám model včetně vysílačky. Pokud se závada týká například nabíjení, je třeba přibalit také nabíječku a podobně.

Co bude dál?

 • Většinu závad stíháme vyřešit do jednoho týdne.
 • O dokončení opravy budete informování e-mailem, případně i SMS.
 • Oprava Vám bude případně odeslána zpět na Vaši adresu.

Reklamační řád

Prodávající: MojeRC s.r.o, se sídlem Jugoslávská 594/25, 613 00 Brno.

Kupující: Zákazník – spotřebitel.

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí smlouvy.

V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání přepravci (§ 594 občanského zákoníku).

Při zjištění poškození výrobku způsobeného přepravou doporučujeme ihned kontaktovat prodávajícího a vadu reklamovat. Více k převzetí zboží viz bod 6 obchodních podmínek.

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. § 619 - § 627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Záruční lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady použitého (bazarového) zboží je upravena v bodě 9. obchodních podmínek.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Dále se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady způsobené:

 • elektrickým přepětím v rozvodné síti,
 • používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu s určením výrobku a návodem k jeho použití,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, poškozením, nebo zanedbáním péče o zboží v rozporu s návodem k použití,
 • pokud se závada projevuje pouze u neautorizovaných aplikacích či softwaru,
 • provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně atd.),
 • použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na výše uvedenou adresu. Balík označte viditelně "REKLAMACE", musí obsahovat: reklamované zboží, originál záručního listu, kopii kupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo, nejlépe i e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na uvedenou adresu.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace (vrácení poštovného vynaloženého na zaslání zboží k reklamaci apod.).

Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data převzetí nové věci.

Zboží musí být vyzvednuto do 60-ti dnů po výzvě, kterou zákazník obdrží od dodavatele. Nebude-li zboží ve stanovené lhůtě vyzvednuto, propadá bez náhrady.

 

§616

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.